דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
מדיניות הפרטיות
 
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה לרכישת כרטיסים דרך שפע הפקות (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו וכן למדיניות הפרטיות באתר

.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, טלפון נייד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
.2  בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
.3 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
4. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
5. כל מידע שיועבר לידיעת "שפע הפקות" על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי "שפע הפקות" בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981. המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין.

6. ספקי השירותים.
אנו עובדים עם צדדים שלישיים אשר מספקים לנו שירותים, לרבות, תוכנת כרטוס וביצוע הזמנות, חברת סליקת כרטיסי אשראי, חברה לשירותי דיוור ישיר ושירותים מקצועיים אחרים. אם תבחר לרכוש באתרינו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר מידע המאפשר את זיהויך, לצדדים שלישיים אלה, על מנת לאפשר להם לספק את שירותיהם. אנו נוקטים באמצעים סבירים כדי להבטיח כי צדדים שלישיים אלה שומרים על המידע האישי שלך באופן השקול לאופן בו הוא נשמר על ידנו, ואותם צדדים שלישיים אחראים לשמור על סודיות המידע האישי שלך בכפוף לחוקים והתקנות הרלוונטיים.

7. מעבר לספקי השירותים שפע הפקות תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע הרוכש. במקרה זה רשאית "שפע הפקות" למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
8. כל אדם הרשום במאגר המידע של שפע הפקות רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן , לעדכן המידע או להשבית את המשתמש
9. המשתמש רשאי לאחזר ולשנות בכל על את הנתונים שהזין למערכת, באמצעות חשבון המשתמש שלו.
10. על מנת לעשות את תהליך רכישת הכרטיסים נוח ככל האפשר עבור המשתמש, יתכן כי באזורים מסוימים באתר נעשה שימוש בקבצי "cookies". "cookies" הן קבצי טקסט קטנים הנשמרים על הכונן הקשיח של המשתמש. ולעיתים משמשות את מפעילת האתר לעריכת סטטיסטיקה באשר להרגלי השימוש באתר רכישת הכרטיסים, על מנת לשפר בהתמדה את השירות בעבור המשתמשים. השימוש במידע נעשה באופן אנונימי, ללא חשיפת זהותו של המשתמש.
11. המשתמש יכול לדחות את קבצי "cookies", באמצעות הגדרה מתאימה של הדפדפן במחשבו. אך יתכן כי, במקרה כזה, שימושו באתר רכישת הכרטיסים יהיה מוגבל.
12. מלבד השימוש בקבצי Cookie , אנו וספקי השירות שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות ניטור ומעקב דומות- תגיות פיקסל  על מנת לספק לך מידע שימושי וליצור עבורך חווית שימוש מותאמת אישית בביקורך הבא באתר. תגיות פיקסל בדרך כלל אינן נראות למבקרי האתר ועשוית להיות מקושרות לעוגיות השמורות בדיסק הקשיח של המשתמש ואינן מכילות מידע המאפשר זיהוי אישי וזאת במטרה לסייע בקביעת יעילותן של מערכות פרסום וקידום מכירות.
13. באתר רכישת הכרטיסים תוכלו למצוא קישורים לאתרים אחרים. למפעילת האתר אין כל אחריות לגבי אותם האתרים, לרבות ולא רק, לגבי תוכנם ו/או האבטחה שלהם וכו''.
  14. המידע ישמש את מפעילת האתר לצורך דיוור ישיר.

דיוור ישיר
.15 בהתאם להוראות סעיף 30 א )ג(  לחוק התקשורת שפע הפקות מודיעה למשתתף ,  כי בכפוף לביצוע פעולה באתר ומסירת מידע (רכישה ו/או הרשמה) הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומים שונים מטעמה בעבור מוצר או שירות דומה לתא הדואר האלקטרוני שלו ו/או במסרוני SMS .
המשתתף נותן את הסכמתו לכך והוא מוותר מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה.
במידה והמשתתף מבקש מראש שלא ישלחו אליו פרסומים שונים עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות בדרכי ההתקשרות הבאים :
במייל info@sheffa.co.il
בווטסאפ/ סמס למספר 0509088547
באמצעות הצ'אט באתר
או בדואר רשום לכתובת  שדרות שז"ר 35 ת.ד 40 באר שבע.
במידה והלקוח מבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו ו/או המסרונים, יפסק, עליו להודיע באותן דרכי התקשרות המופיעות מעל או באמצעות מנגנון ההסרה אשר ישלח בגוף ההודעה.

16 . במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של שפע הפקות או פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר. רשאית בעלת האתר בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר.
 
17. שינויים במדיניות הפרטיות שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות, לערוך, להוסיף או להסיר הוראות ממדיניות פרטיות זו, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה . מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו. אנא קראו מדיניות פרטיות זו בעיון. שימושכם באתר ו/או רכישת כרטיס מהווה הסכמה לכך שמדיניות פרטיות זו, כולה או חלקה,  תחייב אתכם ללא הגבלה, הסמכה או שינוי. במידה ואינכם מסכימים לכל תנאי מדיניות הפרטיות, אנא הפסיקו את השימוש באתר זה. 

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.