דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
This page, which appears in Hebrew, will be follow by an English translation further down the page please scroll down to read
 
כללי התנהגות קהל


אצטדיון טוטו טרנר:

1. חל איסור על פיצוח גרעינים בכל שטח האצטדיון.
2. חל איסור על הכנסת ושתייית משקאות אלכוהולים.
3. חל איסור על ישיבה במעברים ובגרמי מדרגות.
4. יש לשבת במקום הישיבה כפי המצויין על גבי הכרטיס/המנוי.
5. חל איסור עמידה על הכסאות.


כללי אצטדיוני הכדורגל בארץ:

1. חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית או מילולית בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
2. חל איסור להיכנס לתחומי כר הדשא לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
3. חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.
4. אין להתבטא בהערות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת,
שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור
או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.
5. יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות שוטרים וסדרנים ולציית להוראותיהם.
6. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט,
ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת
לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.
7. חל איסור להשליך חפצים ושאריות מזון לכר הדשא וליציעים אחרים.
8. חל איסור להשחית את רכוש האצטדיון לרבות שבירת כסאות וכתיבת גרפיטי.
9. חל איסור להכניס שילוט או כרזות בעלי סממנים גזעניים, פוליטיים ואלימים.
10. יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הרכוש במתחם האצטדיון וסביבתו.
11. חל איסור מוחלט לעשן בתוך תחומי האצטדיון, למעט באזורים המסומנים ומיועדים לכך.
 
Toto Turner Stadium:
 
1. There is a ban on cracking kernels in the entire area of ​​the stadium.
2. It is forbidden to bring in and drink alcoholic beverages.
3. It is forbidden to sit in the passageways and staircases.
4. You must sit in the seat as indicated on the ticket/subscription.
5. Standing on the chairs is prohibited.
 
 
The rules of football stadiums in Israel:
 
1. It is absolutely forbidden to resort to physical or verbal violence in and around the stadium.
2. It is forbidden to enter the lawn before, during and after the game.
3. It is forbidden to bring drinks in cans, plastic bottles and glass bottles into the stadium.
4. Do not express yourself with racist comments, including shouting, growling, waving signs and in any other way of expression,
that contain any threat, humiliation, humiliation, hostility, hostility, violence or causing condemnation towards a person, the public
or parts of the population and all due to belonging to race, religion or national ethnic origin.
5. The officials in the field, including policemen and ushers, must be respected and their instructions must be obeyed.
6. It is absolutely forbidden to bring into the stadium a "forbidden object" as defined in the Law Prohibiting Violence in Sports,
Including firearms, explosives, knives and knives, dangerous substances and chemical means, the use of which causes
For explosive sounds, smoke or light, including firecrackers.
7. It is forbidden to throw objects and leftover food onto the lawn and other stands.
8. It is forbidden to vandalize the stadium property, including breaking chairs and writing graffiti.
9. It is forbidden to insert signs or posters with racist, political and violent symbols.
10. The cleanliness and integrity of the property in the stadium complex and its surroundings must be maintained.
11. It is absolutely forbidden to smoke inside the stadium, except in the marked and designated areas.
 
  תנאים:

מחזיק כרטיס למשחקי הקבוצה נותן את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן:
כרטיס זה מקנה למחזיק בו אך ורק את זכות הכניסה לתחום האצטדיון, בהתאם למיקום המצוין על
גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:

ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או המנהלת ו/או הקבוצות המשחקות לא תהיינה אחראיות כלפי המחזיק
בכרטיס, אשר לא יוכל להיכנס לתחומי האצטדיון ו/או להיכנס לתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו
למשחק במועד, מכל סיבה שהיא ו/או מחמת סגירת השערים ע"פ הוראות כוחות הביטחון. הקבוצה ו/או
המנהלת ו/או ההתאחדות אינן מבטיחות כי משחק מסוים ייערך במועד או במקום מסוים ושומרות לעצמן

את הזכות לשנות את מועד המשחק ומיקומו. המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או הקבוצות לא תהיה אחראיות
לכל אובדן, פגיעה או נזק לנפש ו/או רכוש באצטדיון או בסביבתו ע"פ הקבוע בדין.
חל איסור על הכנסת שתיה בפחיות, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. חל איסור על השלכת חפצים מכל מין וסוג.
חל איסור על הכנסת מצלמות וידיאו, ניתן להכניס מצלמות סטילס וטלפונים סלולריים לשימוש אישי ופרטי בלבד.

כל אדם המזיק או פוגע ברכוש האצטדיון ו/או הקבוצות ו/או המנהלת ו/או ההתאחדות יועמד לדין. חל
איסור על כניסה לשטח המסומן בו מתקיים המשחק ו/או לכר הדשא.
התנהגות אלימה ושימוש בשפה מאיימת או פוגענית הינם אסורים בהחלט. כל התבטאות בדיבור ו/או
בכתב בעלת אופי גזעני, אסורה.
מחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו,
כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם וכי אי ציות לכללים ולהוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט
זה, עלול לגרום להרחקתו, לאלתר, מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק

לאיסור אלימות בספורט התשס"ח- 2008 .
ידוע למחזיק כרטיס זה כי מותקנות מלצמות באצטדיון ובשטחים הסובבים אותו.
אין לבצע, ללא אישורה הכתוב (ומראש) של מנהלת הליגות לכדורגל, כל שימוש בסטטיסטיקות,
נתונים או אירועים הנוגעים למשחק לכל מטרה שהיא. בכלל זאת חל איסור חמור לשדר, למסחר או
להקליט: (א) כל תיעוד אודיו, ויזואל, או תיעוד אודיו ויזואלי מכל מין וסוג ובכל מדיה ו (ב) כל נתון,
מידע סטטיסטי או תיאור של המשחק והכל למעט שימוש אישי ופרטי שאינו למטרות רווח או הפצה
המונית. להסיר ספק חל איסור חמור לספק כל מידע, נתון או סטטיסטיקה בקשר עם המשחק -
לגופים העוסקים בהימורים, בארץ או בחו"ל.
 
 
Conditions:
The holder of a ticket to the team games gives his consent to the conditions listed below:
This card gives the holder only the right to enter the stadium area, depending on the location indicated on
On the card and subject to the following:
The Israel Football Association and / or the principal and / or the playing teams will not be liable to the holder
On the ticket, which will not be able to enter the stadium and / or enter its area late, due to its non-arrival
For the game on time, for any reason and / or due to the closing of the gates according to the instructions of the security forces. The team and / or
The principal and / or the association do not guarantee that a particular game will be held at a specific time or place and keep to themselves

The right to change the date and location of the game. The principal and / or the association and / or the groups will not be responsible
For any loss, injury or damage to life and / or property in the stadium or its surroundings in accordance with the law.
It is forbidden to put drinks in cans, plastic bottles and glass. It is forbidden to throw objects of any kind.
The introduction of video cameras is prohibited, still cameras and cell phones can be used for personal and private use only.

Any person who harms or harms the property of the stadium and / or the teams and / or the principal and / or the association will be prosecuted. Applies
Prohibition on entering the marked area where the game takes place and / or the lawn.
Violent behavior and the use of threatening or abusive language are strictly prohibited. Any expression in speech and / or
In writing of a racist nature, prohibited.
The cardholder confirms that he is aware of the rules of conduct on the football field, because these rules are binding on him,
That he undertakes to respect and uphold them and that non-compliance with the rules and regulations of the rules of conduct at the stadium and sports facility
This, may result in his removal, immediate, from the stadium and taking further action against him in accordance with the provisions of the law  violence in sports, 2008.

The holder of this card is aware that the brackets are installed in the stadium and in the areas surrounding it.
No use of the statistics, without the written (and prior) approval of the Director of Football Leagues,
Data or events pertaining to the game for any purpose. This includes a strict ban on broadcasting, trading or
Record: (a) any audio, visual documentation, or visual audio documentation of any kind and in any media and (b) any data,
Statistical information or description of the game and everything except personal and private use that is not for profit or distribution
The taxi. Remove Supplier It is strictly forbidden to provide any information, data or statistics in connection with the game -
For entities engaged in gambling, in Israel or abroad.
 

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.